A garancia feltételei:

TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL

 

Termékeinkre 12 hónap garanciát vállalunk, amennyiben ez az idő hosszabb (24-hónap) a termékleírás oldalon ismertetjük.
Meghibásodás esetén a https://viztisztitodepo.hu/kapcsolat aloldalon szereplő elérhetőségek bármelyikén kell jelentkezni és ott kap tájékoztatást a teendőkről.
A garancia nem vonatkozik a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkra, ezért kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!
A terméket csak eredeti csomagolásban, minden tartozékával együtt áll módunkban visszaváltani.
A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.


Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát
 • - szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza).
 • -A vásárló által beszerelt készülékek amennyiben a leírtak alapján (beszerelési útmutató) szerint végzik el, akkor a garancia érvényessége a jelzett időpontig érvényes. A vásárló által beszerelt készülék hibájából, szerelési hibából eredő kárért a forgalmazót felelősség nem terheli. A vásárlókat ezúton is kérjük, hogy gondosan és odafigyeléssel végezzék, végeztessék el a beszerelést és időközönként ellenőrizzék a szivárgást.
 • A beszerelés folyamán kérjük a csatlakozók ellenőrzését esetleges után szorítást a szivárgás vagy csöpögés elkerülése érdekében. Amennyiben a készülék hosszabb ideig felügyelet nélkül marad (utazás, üdülés, más okból) kérjük a központi golyóscsapot elzárni. Erre azért van szükség mert a víznyomás ingadozás nem várt hibához vezethet, és ennek a kellemetlenségnek a megelőzése végett.
 • - rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
 • - helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
 • - elemi kár, természeti csapás okozta.
 

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó

 • -  elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.
 • - ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta,  e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
 • A megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat abban 
  az esetben amennyiben még nem helyezte víznyomás alá és a termék tartozékai hiánytalanul 

  és sértetlenül megvannak. Természetesen a hibás készüléket garanciában javítjuk, vagy hibás, 
  sérült alkatrésznél cserét küldünk.
  Sajnos miután már megtörtént a vízre szerelés, higiéniai okok miatt elállási joggal nem lehet élni.
  Jelen esetben csak garanciális jogok érvényesíthetőek.
  Egyébként, ha sikerülne kideríteni, melyik szűrőnél van a gond, akkor természetesen garanciálisan, 
  azaz ingyenesen küldjük a jó csereszűrőt. 
  Sajnos gyártási hiba előfordulhat, erről nem a víztisztító és a technológia tehet.
A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.


A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.

A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.
A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.
A fogyasztó jótállási igényét a vállalkozásnál érvényesítheti.

A vállalkozás a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani.
A vállalkozás, illetve a javítószolgálat (szerviz) a termék javításra való átvételekor az NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles.
A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, amelyet a fogyasztóval kötött szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez.

Segítjük tanácsainkkal.


Jó vásárlást kívánunk!


Ügyvezető: Pánczél Béla E.V.
5430 Tiszaföldvár Virág út 43.
Adószám: 69126190-2-36
Telefon: +36 30 639 1895

https://viztisztitodepo.hu/